ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

Ταχ. Διεύθυνση: Τσιμισκή 136, 546 21 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα         : 2310/254-825, 26, 27, 28

Fax                    :  2310/251621

 

 

 20/07/2010

 

 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

 (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 

 

Για την χορήγηση  του ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 514439/140/94  (ΦΕΚ 660/Β΄/31-08-94) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Μεταφορών και Επικοινωνιών όπως τροποποιήθηκε με την  υπ’ αριθ. 514170/64/26-04-95, Π.Δ 313/25-09-2001 και με τον Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006)

 

 

 

 

Α.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Για την χορήγηση του ειδικού σήματος σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης  Ι.Χ αυτοκινήτων  χωρίς οδηγό, που εκμεταλλεύονται φυσικά πρόσωπα , απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών :

 

1.

Αίτηση του επιχειρηματία για την χορήγηση του ειδικού σήματος και έγκριση του διακριτικού τίτλου της επιχείρησης.

 

2.

Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93 (συνημμένο υπόδειγμα).

 

3.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητος  (και οι δύο όψεις).

 

4.

Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας :

- Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς) και

- Δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (ζητείται υπηρεσιακώς).

 

5.

Αντίγραφο Ποινικού  Μητρώου Γενικής Χρήσεως (ζητείται υπηρεσιακώς).

 

6.

Επικυρωμένο  αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της Ελλάδας  ή του Εξωτερικού (η ισοτιμία αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας).

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι  κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 288/91.

 

7.

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ,χώρας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας είναι επιπέδου  για την Αγγλική LOWER, για την Γαλλική  CERTIFICATE, για την  Ιταλική το CERTIFICATO και για την Γερμανική το MITTELSTUFFE. Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί με εξέταση του ενδιαφερομένου από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8.

Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τουρισμού  της Κεντρικής Μακεδονίας ότι διαθέτει πλήρη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον  20 τ.μ. (μη υπολογιζόμένων  των χώρων του υπογείου και αυθαιρέτων παταριών). Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας και εξετάζεται η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντιστοίχου εμβαδού ως ανωτέρω αναφέρεται.

 

 

 

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος και  μισθώνεται από  τον επιχειρηματία απαιτείται η ύπαρξη  μισθωτηρίου συμβολαίου επικυρωμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 

 

 

Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο απαιτούνται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.

 

Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγραφου της κάτοψης του χώρου του γραφείου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο προς διευκόλυνση αυτού.

 

9.

Τριπλότυπο  Δημοσίου Ταμείου για τέλη χαρτοσήμου € 0,73  συν  20% Ο.Γ.Α.

 

10.

Παράβολο υπέρ Δημοσίου Ταμείου  € 146,73 , το οποίο κατατίθεται στην ΔΟΥ στον κωδικό 3741.

 

11.

Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού € 146,73, στο λογαριασμό 0024-261800 με ΙΒΑΝ GR1401000240000000000261800 Τραπέζης Ελλάδος.

 

 

12.

Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 58,69 , το  οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

13.

Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης ή του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και Δανείων   ποσού € 88,04 ,  ανά εκμισθούμενο αυτοκίνητο  που δεν θα υπερβαίνει τα € 29.347,03 . Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή  εκδίδεται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της Διεύθυνσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας και θα έχει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  πενταετή (5) διάρκεια.

 

14.

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία της εταιρείας

 

 

 

Β.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Προκειμένου για επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό  τις οποίες εκμεταλλεύονται νομικά πρόσωπα, το ειδικό σήμα  λειτουργίας τους εκδίδεται επ’ ονόματι του νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την χορήγηση του ειδικού σήματος , η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2160/93, καθώς και τα υπ’ αριθ. 3, 4 και 5  δικαιολογητικά της προηγουμένης παραγράφου  Α΄ υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, όταν πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ, ενώ όταν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους που έχει ορισθεί από το Δ Σ  αυτών. Προς τούτο συνυποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο σχετικού πρακτικού συνεδριάσεως  του Δ Σ.

 

Τα υπ’ αριθ. 6 και 7 δικαιολογητικά  υποβάλλονται από ένα εκ των διαχειριστών της εταιρείας, που θα ορισθεί υπεύθυνος του Γραφείου ενώ τα υπ’ αριθ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 14 υποβάλλονται για την εταιρεία.

 

Πέραν των αναγραφομένων  στην προηγουμένη παράγραφο δικαιολογητικών για την χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας  στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό  που εκμεταλλεύονται  νομικά  πρόσωπα απαιτείται η υποβολή των εξής προσθέτων δικαιολογητικών.

 

α)

Το αρχικό  καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις  του  (η διάρκεια του αρχικού καταστατικού να είναι το λιγότερο  πενταετής).

 

β)

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ)  και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) τα αντίστοιχα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), στα οποία έχουν δημοσιευθεί τα καταστατικά τους.

 

γ)

Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ από το Πρωτοδικείο (ζητούνται υπηρεσιακώς)  και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας (ζητείται υπηρεσιακώς).

 

δ)

Βεβαίωση Γραμματέα Πρωτοδικών από την οποία να φαίνεται ότι η Εταιρεία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

1 .Για την έκδοση υπηρεσιακώς των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τους υπεύθυνους  Διευθυντές και τους Διαχειριστές των Νομικών Προσώπων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναφορά του ΑΦΜ

2. Οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο.

         

 

Γ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

Εάν ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ή ο διαχειριστής  ή ο εκπρόσωπος της εταιρείας δεν έχει απολυτήριο Λυκείου  ή τις προϋποθέσεις της παραγ. γ΄ του άρθρου 4 του Π.Δ 288/91 και γνώση γλώσσας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης , υποχρεούται να ορίσει με αίτηση του, άλλο πρόσωπο που να έχει αυτές τις προϋποθέσεις ως υπεύθυνο της επιχείρησης, για τον οποίο θα πρέπει να υποβληθούν τα υπ’ αριθ. 3, 4, 5, 6 και 7 δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Α, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δέχεται να αναλάβει υπεύθυνος του Γραφείου, ότι θα  είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης .

 

Επιπροσθέτως οι ΕΠΕ πρέπει να υποβάλλουν πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους για τον διορισμό του υπευθύνου του Γραφείου και οι ΑΕ πρακτικό του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 

 

Σημείωση : Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας και ο υπεύθυνος του Γραφείου πρέπει να έχουν συμπληρώσει απαραίτητα το 18ο  έτος της ηλικίας τους.

 

Δ.

ΤΙΤΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ Ι.Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

 

Οι επιχειρήσεις εκμισθώσεως Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό μπορούν να χρησιμοποιούν διακριτικούς τίτλους, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν την έγκριση του Εμπορικού Επιμελητηρίου, την οποία υποβάλουν στην Υπηρεσία μας.

Οι διακριτικοί τίτλοι πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα, με δυνατότητα μετάφρασης τους και σε άλλη γλώσσα, εκτός αν πρόκειται για κατοχυρωμένους  διεθνείς διακριτικούς τίτλους ή σήματα.

 

 

Ε.

ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

 

Η ολική εκμίσθωση επιβατηγών αυτοκινήτων  ιδιωτικής χρήσεως άνευ οδηγού, επιτρέπεται σε  επιχειρήσεις  φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες πρέπει να έχουν στην ιδιοκτησία τους ή να έχουν μισθώσει  από νομίμως  λειτουργούσες στην Ελλάδα εταιρείες χρηματοδοτικής μισθώσεως, ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων  κατά περιοχή όπως αναφέρονται πιο κάτω :

 

α)

Όσες έχουν ως έδρα οποιαδήποτε διοικητική μονάδα  (Δήμο ή Κοινότητα )  που βρίσκεται στην περιοχή τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης  35 αυτοκίνητα.

 

β)

Όσες έχουν έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης 25 αυτοκίνητα.

 

γ)

Όσες έχουν έδρα την νήσο Κρήτη  15 αυτοκίνητα.

 

δ)

Όσες  έχουν έδρα τις Νήσους Ρόδο και Κέρκυρα 15 αυτοκίνητα.

 

ε)

Όσες  έχουν έδρα άγονες νησιωτικές  περιοχές και προβληματικές ηπειρωτικές περιοχές με περιορισμένη τουριστική κίνηση, ο  ελάχιστος αριθμός των αυτοκινήτων μπορεί να μειώνεται σε 6  με απόφαση της Δ/νσης  Τουρισμού  οικείας  Περιφέρειας.

 

στ)

Όλες οι υπόλοιπες  περιοχές 10 αυτοκίνητα.

 

 

ΣΤ.

ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΝ ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη των αυτοκινήτων ως εκμισθούμενα είναι τα εξής:

 

α)

Επικυρωμένη φωτοτυπία των αδειών κυκλοφορίας  που διαθέτει κάθε επιχείρηση.

 

β)

Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Συγκοινωνιών για την ασφαλή κυκλοφορία τους και το έτος κατασκευής τους ή Πιστοποιητικό Τελωνείου εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο.

 

γ)

Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας περί ύπαρξης χώρου στάθμευσης των προς εκμίσθωση  αυτοκινήτων.

 

Ζ.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Ο χρόνος κυκλοφορίας  των προς εκμίσθωση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως ορίζεται σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας  τους, εφόσον αυτή δεν διαφέρει πάνω από ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής.

 

Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση  αυτοκινούμενων τροχόσπιτων, των τεθωρακισμένων αυτοκινήτων, των  MINI BUS  καθώς και των αυτοκινήτων 1220 κυβικών εκατοστών και άνω  ορίζεται σε 8 χρόνια από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας τους εφόσον αυτή δεν διαφέρει  πάνω από ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία κατασκευής.

 

 

Η.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

 

Κάθε επιχείρηση εκμισθώσεως επιβατηγών αυτοκινήτων ΙΧ χωρίς οδηγό υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην  Δ/νση Τουρισμού της οικείας Περιφέρειας κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους, τις καθορισθείσες από αυτή τιμές για θεώρηση.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

 

ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Τσιμισκή 136

546 21 Θεσσαλονίκη

 

1.

Σας πληροφορούμε ότι εγγυόμαστε χωρίς επιφύλαξη για τ…..  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

και για το ποσό μέχρι € ……………………………………………………………………………………………………………………..

για να  χρησιμεύσει σαν εγγύηση για το ειδικό σήμα λειτουργίας γραφείου εκμίσθωσης Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό  (κεντρικού και υποκαταστημάτων),για κάθε συναλλαγή που προκύπτει από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 514439/140/1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Τουρισμού και μεταφορών και Επικοινωνιών όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθ. 514170/64/26-04-1995 απόφαση  «Περί ίδρυσης και λειτουργίας  επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών Ι.Χ  αυτοκινήτων χωρίς οδηγό » όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 313/25-09-2001.

2.

Η παρούσα ισχύει από …………………… μέχρι ……………….. (ισχύει για πέντε (5) έτη) και  αυτοδικαίως για ένα ακόμη εξάμηνο από την ημερομηνία λήξεως της.

Επίσης ισχύει για ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης για οποιοδήποτε λόγο της αδείας για την οποία εκδόθηκε η εγγυητική αυτή επιστολή.

3.

Το ανωτέρω ποσό τηρείται στην διάθεση σας και σας δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που θα ζητηθεί η καταβολή μέρους ή όλου του ποσού αυτού, υποσχόμαστε και υποχρεούμαστε  να το καταβάλουμε σε εσάς ή σε αυτόν που θα μας υποδείξετε το αργότερο σε τρείς (3)  ημέρες από τη σχετική απλή πρόσκληση σας χωρίς να αιτιολογήσετε την πράξη σας αυτή παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ευεργέτημα , από το δικαίωμα ενστάσεως  καθώς επίσης και από το δικαίωμα για το νόμιμο χαρακτήρα ή όχι της αιτήσεως σας.

4.

Η τυχόν επιστροφή εις οιονδήποτε χρόνο θα γίνεται μόνο με έγγραφο σας.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ RENT-A-CAR

 

Για την χορήγηση  του ειδικού σήματος λειτουργίας ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ σε επιχειρήσεις  εκμίσθωσης Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 514170/64/26-04-95, το Π.Δ 313/25-09-2001 και τον Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24-10-2006)

 

Ο κάτοχος  Ειδικού σήματος λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης Ι.Χ αυτοκινήτων χωρίς οδηγό  μπορεί με απόφαση  της  Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Ε.Ο.Τ., να ιδρύσει υποκαταστήματα τόσο στην έδρα της επιχείρησης του όσο και σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Για την έκδοση της ανωτέρω αδείας λειτουργίας υποκαταστήματος πρέπει να υποβληθούν στην   Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του Ε.Ο.Τ στην οποία έχει έδρα η εταιρεία τα εξής δικαιολογητικά:

 

Α.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

1.

Αίτηση του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας για την χορήγηση του ειδικού σήματος  λειτουργίας υποκαταστήματος και υπόδειξη υπευθύνου..

 

2.

 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Τουρισμού  Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ότι διαθέτει πλήρη και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον  20 τ.μ. (μη υπολογιζόμένων  των χώρων του υπογείου και αυθαιρέτων παταριών). Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους της Δ/νσης Τουρισμού της Περιφέρειας και εξετάζεται η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης του αντιστοίχου εμβαδού ως ανωτέρω αναφέρεται.

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ιδιόκτητος και  μισθώνεται από  τον επιχειρηματία απαιτείται η ύπαρξη  μισθωτηρίου συμβολαίου επικυρωμένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο απαιτούνται οι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας.

Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση επικυρωμένου, από την αρμόδια Πολεοδομία, αντίγραφου της κάτοψης του χώρου του γραφείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία πρέπει να υπάρχουν στο γραφείο κατά τον έλεγχο προς διευκόλυνση αυτού.

 

3.

Τριπλότυπο  Δημοσίου Ταμείου για τέλη χαρτοσήμου € 0,73  συν  20% Ο.Γ.Α.

 

4.

Παράβολο υπέρ Δημοσίου Ταμείου  € 73,90 , το οποίο κατατίθεται στην ΔΟΥ στον κωδικό 3741.

 

5.

Παράβολο υπέρ ΕΟΤ ποσού € 73,90 στο λογαριασμό 0024-261800 με ΙΒΑΝ GR1401000240000000000261800 Τραπέζης Ελλάδος.

 

6.

Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ 29,35 το  οποίο κατατίθεται στον λογαριασμό 040/546025-54 του ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

Β.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

1.

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνει ότι δέχεται να ορισθεί  υπεύθυνος του υποκαταστήματος, ότι θα  είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης .

 

2.

Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητος  (και οι δύο όψεις).

 

3.

Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο να φαίνεται ότι: 

 

 

α)

Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση (ζητείται υπηρεσιακώς) και

 

 

β)

Δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (ζητείται υπηρεσιακώς)  .

 

4.

Αντίγραφο Ποινικού  Μητρώου Γενικής Χρήσης (ζητείται υπηρεσιακώς).

 

5.

 Επικυρωμένο  αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής της Ελλάδας  ή του Εξωτερικού (η ισοτιμία αποδεικνύεται με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας).

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι  κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 288/91.

 

6.

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ,χώρας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας είναι επιπέδου  για την Αγγλική LOWER, για την Γαλλική  CERTIFICATE, για την  Ιταλική το CERTIFICATO και για την Γερμανική το MITTELSTUFFE. Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να αποδειχθεί με εξέταση του ενδιαφερομένου από αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας.

Για τις  Ε.Ε  και Ο.Ε εάν δεν υπάρχει διαχειριστής και εκπρόσωπος που να έχει τα ουσιαστικά προσόντα (δηλαδή απολυτήριο Λυκείου και ξένη γλώσσα) μπορούν να ορίσουν με αίτηση άλλο πρόσωπο ως υπεύθυνο του Γραφείου για το οποίο όμως πρέπει να υποβάλλονται όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου Β΄.

Οι Ε.Π.Ε  και οι Α.Ε πρέπει  να υποβάλλουν επίσημο πρακτικό για  τον διορισμό εκπροσώπου υπευθύνου του Γραφείου.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ :

1 .Για την έκδοση υπηρεσιακώς των πιστοποιητικών που απαιτούνται για τους υπεύθυνους  Διευθυντές και τους Διαχειριστές των Νομικών Προσώπων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναφορά του ΑΦΜ

2. Οτιδήποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι επικυρωμένο.

 

 

 

 

 

Α  Ι  Τ  Η  Σ  Η
Π  Ρ  Ο  Σ

 

 

 

 

Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης :…………........................................................

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

…………………………………………………………

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

…………………………………………………………

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

Όνομα : ……………………………………………..

Παρακαλώ   όπως  μου   χορηγήσετε  το  ειδικό  σήμα  λειτουργίας για   Επιχείρηση

 

Εκμίσθωσης  Ι.Χ  αυτοκινήτων  χωρίς οδηγό

Αριθ. Δελτ. Αστυν. Ταυτ. : ……………………..

χωρίς οδηγό  που βρίσκεται

Ημερομ. έκδ.: ………………………………….....

 

Εκδούσα αρχή : …………………………………..

…………………………………………………….

 

 

ΑΦΜ : ……………………………………………….

…………………………………………………….

 

 

ΔΟΥ : ………………………………………………..

………………………………….......................

 

 

Ταχυδρ. Διεύθυνση : ……………………………

……………………………………………………

 

 

………………………………………………………..

……………………………………………………

 

 

………………………………………………………..

……………………………………………………

 

 

Τηλέφωνο : ……………………………..

……………………………………………………

 

 

FAX : ………………………………………

Συνημμένα   υποβάλλω   όλα τα  οριζόμενα από  τις      σχετικές       αποφάσεις      και    

 

και     Νόμους  δικαιολογητικά.

 

 

 

 

Ημερομηνία , ……………………………

 Ο /Η  αιτ…………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε  ευανάγνωστα  και σωστά  όλα τα  στοιχεία της αιτήσεως  αυτής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Εδάφιο β΄ παραγ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/93, το περιεχόμενο της οποίας καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 513082/90/94 Απόφαση του Γ.Γ. ΕΟΤ και το Π.Δ. 313/25-09-2001και με τον Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/24.10.2006).

 

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η     Δ Η Λ Ω Σ Η

 

 

Ο υπογραφόμενος  (επώνυμο) ………………………………………………………………………………………………………………….

(όνομα) ……………………………………. του (πατρώνυμο) …………………………………………………………………………………

κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος με αριθ. ………………………………………………………………………………

που εκδόθηκε την ………………………………. από το ……………………………………………………………………………………….

κάτοικος: περιοχή ………………………… οδός …………………………..αριθ.……   Τ. Κ. …………………………………………….

ενεργώντας για λογαριασμό μου ως επιχειρηματίας τουριστικής επιχείρησης ή  ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής ή Διευθύνων Σύμβουλος) της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

που εδρεύει (πόλη και διεύθυνση) …………………………………………………………………………………………………………….

δηλώνω υπεύθυνα και έχοντας γνώση των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν. 1599/86  «Περί ψευδούς δηλώσεως» ότι εκμεταλλεύομαι ως επιχειρηματίας ή η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ εκμεταλλεύεται μια τουριστική επιχείρηση (προσδιορισμός)………………………………………………………………………………………………………

η οποία έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ………………………… και αρμόδια για την φορολογία της είναι η Δ.Ο.Υ ……………………… Η επιχείρηση  χρησιμοποιεί  τον εγκεκριμένο τίτλο …………………………………………………………….

 

 

 

 

                    Ημερομηνία, …………………………………….

 

 

 

                    Ο/Η   Δηλ………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπληρώστε  ευανάγνωστα  και σωστά  όλα τα  στοιχεία της  δηλώσεως  αυτής

 

 

   

active³ 4.7 · © 2000 - 2007 IPS Ltd · Όροι χρήσης